Nová zelená úsporám v plném proudu

28.3.2019 Doslova revoluční nabídku přichystalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR majitelům a stavitelům rodinných domů. Od 15. října 2018 mohou získat dotace z programu Nová zelená úsporám také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení.

Program nová zelená úsporám se neustále přizpůsobuje aktuálním potřebám a zpřístupňuje se pro širší počet žadatelů a majitelů domů. Ministerstvo životního prostředí se také snaží majitele motivovat k tomu, aby o úsporných renovacích přemýšleli komplexněji a zárověň se snaží celý administrativní proces zjednodušit a usnadnit.

 

Ve snaze nabídnout ještě jednodušší a hlavně pohodlnější vyřízení dotace, budou moci žadatelé zasílat jak žádost tak veškeré související dokumenty ke zpracování přes internet. Dotaci tak vyřídí kompletně z pohodlí domova bez nutnosti posílat dokumenty poštou či chodit na pobočku Fondu, jak tomu bylo doposud. Je tedy zcela na žadateli, pro jakou variantu se rozhodne. Samozřejmě všem žadatelům, kteří potřebují osobní konzultaci či nemají přístup k internetu, jsou stále k dispozici k podání i vyřízení dotace naši odborníci na všech 13 krajských pracovištích Fondu.

 

Zrychlit cestu k dotaci mají zájemcům i další nová opatření. Fond spustil nové, přehlednější webové stránky programu a vylepšenou on-line kalkulačku s pokročilými funkcemi pro výpočet dotace, nyní ruší některé dosud povinné dokumenty k doložení dotace, jako výpis z katastru nemovitostí či potvrzení o právní subjektivitě.

 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

 

Žádosti:

https://zadosti-nzu.sfzp.cz/

 

KROK ZA KROKEM

Chystáte se stavět či rekonstruovat rodinný dům a rádi byste získali dotaci? I když se na první pohled může zdát, že cesta k dotaci je složitá, obavy nejsou namístě. Přečtěte si praktický návod, jak postupovat, abyste dotaci úspěšně získali.

1. Mohu si dotaci dovolit?

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda si můžete dotaci dovolit či ne. S každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. Orientační výši dotace, úspor, návratnosti investic i provozních nákladů si můžete předem spočítat na dotační on-line kalkulačce.

2. Najděte si projektanta a energetického specialistu.

Než se pustíte do samotných prací, informujte o nich příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií.

Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.
Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
K výběru požadovaných specialistů můžete využít i naší databázi specialistů NZÚ.

3. Připravte si dokumenty k podání žádosti.

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat dva základní dokumenty:

Odborný posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů.
Krycí list technických parametrů – vyhotovený a podepsaný zpracovatelem. V elekronické podobě jej budete potřebovat při podání žádosti. Krycí list ke stažení

Formou přílohy může být požadována také například plná moc, pokud vás při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti, je-li nemovitost spoluvlastněna více osobami. Úplný seznam povinných příloh naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů.

4. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci.

Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému. Po registraci se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o podporu. Mějte při ruce minimálně krycí list technických parametrů, údaje z něj budete při vyplňování žádosti potřebovat.

Žádost spolu s přílohami můžete podat buď zcela elektronicky, nebo tradiční cestou v listinné podobě.

Pokud se rozhodnete pro elektronické podání, postupujte podle návodu pro elektronické podání dokumentů.
V případě listinného podání vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu se všemi požadovanými přílohami doručte ve lhůtě stanovené při elektronické evidenci žádosti na vámi vybrané krajské pracoviště Fondu – doporučeně poštou či osobně. Zásilku viditelně označte „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti, vygenerovaným po elektronické evidenci.

5. Žádost musíme zkontrolovat.

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost, což zabere 2 až 3 týdny. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. To zabere opět 2 až 3 týdny. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s lhůtou 30 kalendářních dnů. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

6. Vyčkejte na akceptační dopis.

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 12 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení Fondu. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

7. Zajistěte si odborný technický dozor.

Najděte si odborníka, který bude odborným technickým dozorem projektu. K výběru můžete využít i naší databázi specialistů. Dejte si pozor, aby osoba byla nezávislá na realizační firmě.

V případě zateplení vašeho domu či výměně oken a dveří (oblast podpory A) je závěrečná zpráva odborného technického dozoru jednou z povinných dokumentů, které se při doložení realizace dokládají.

8. Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů.

Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením pro vykonávání daných prací. Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem.

U výstavby rodinných domů, a nově i u žádostí na zateplení rodinných domů podaných po 15. 10. 2018, je možné provádět opatření také svépomocí, a to za podmínek stanovených v závazných pokynech.

9. Doložte Fondu provedené práce.

Jsou-li všechny práce v pořádku, doložte realizaci. Co vše potřebujete k doložení provedených prací a jak postupovat, zjistíte v podrobném popisu na stránce Doložení prací.

10. Vyčkejte na výplatu dotace

Poté již jen vyčkejte na udělení tzv. rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu peněz. Peníze obdržíte na svůj účet do 3 týdnů od momentu, kdy Fond schválí doložení realizace. Spolu s rozhodnutím vám bude zaslán formulář prohlášení o přijetí podmínek, který stvrdíte úředně ověřeným podpisem a ve stanovené lhůtě doručíte na Fond.

Podrobné informace zjistíte na stánkách https://www.novazelenausporam.cz/